กิจกรรมทั้งหมดแสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...

 12-08-2021
More info

โครงการพี่น้องเราร่วมใจพัฒนาทาสีและปรับปรุ่งอาคารอำนวยการ...

 12-08-2021
More info

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต...

 12-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง เเละการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียน...

 12-08-2021
More info

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"...

 12-08-2021
More info

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละระดับประกาศน...

 12-08-2021
More info

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะว...

 12-08-2021
More info

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 12-08-2021
More info

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ...

 12-08-2021
More info

การจัดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีว...

 12-08-2021
More info

โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชา...

 11-08-2021
More info

อมรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบก...

 11-08-2021
More info

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๑,๕,๗...

 11-08-2021
More info

ศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤ...

 11-08-2021
More info

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน...

 11-08-2021
More info

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอ...

 11-08-2021
More info

โครงการเข้าค่ายกลางวัน Day Cmap และประดับแถบ ๒ สี ลูกเสือวิสามัญ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปร...

 11-08-2021
More info

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย...

 11-08-2021
More info

เข้ารับเกียรติบัตรการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันcovid-19...

 11-08-2021
More info

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธย...

 11-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6