กิจกรรมทั้งหมดสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย สนับสนุนการสถานที่ทำการประเ...

 12-08-2021
More info

ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด covid-19 อำเภอเกษตรวิสัยตรวจติดตามมาตรการป้องกัน...

 12-08-2021
More info

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอน...

 12-08-2021
More info

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 12-08-2021
More info

กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

 12-08-2021
More info

ยินดีเเละยินดีต้อนรับ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข...

 12-08-2021
More info

แสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...

 12-08-2021
More info

โครงการพี่น้องเราร่วมใจพัฒนาทาสีและปรับปรุ่งอาคารอำนวยการ...

 12-08-2021
More info

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต...

 12-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง เเละการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียน...

 12-08-2021
More info

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"...

 12-08-2021
More info

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละระดับประกาศน...

 12-08-2021
More info

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะว...

 12-08-2021
More info

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 12-08-2021
More info

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ...

 12-08-2021
More info

การจัดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีว...

 12-08-2021
More info

โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชา...

 11-08-2021
More info

อมรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบก...

 11-08-2021
More info

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๑,๕,๗...

 11-08-2021
More info

ศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤ...

 11-08-2021
More info

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน...

 11-08-2021
More info

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอ...

 11-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6