กิจกรรมทั้งหมดK-SAI NEWS เดือนพฤศจิกายน 2564...

 02-12-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกันยายน 2564...

 04-10-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนป...

 01-10-2021
More info

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 20-09-2021
More info

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนออนไล...

 20-09-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนสิงหาคม 2564...

 08-09-2021
More info

วท.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ) ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 06-09-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...

 02-09-2021
More info

โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปี ที่ 9 ...

 18-08-2021
More info

การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ...

 25-08-2021
More info

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักบริหารทั่วไป (ครู...

 12-08-2021
More info

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564...

 12-08-2021
More info

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอน...

 12-08-2021
More info

กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

 12-08-2021
More info

ยินดีเเละยินดีต้อนรับ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข...

 12-08-2021
More info

แสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...

 12-08-2021
More info

โครงการพี่น้องเราร่วมใจพัฒนาทาสีและปรับปรุ่งอาคารอำนวยการ...

 12-08-2021
More info

ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต...

 12-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง เเละการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียน...

 12-08-2021
More info

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละระดับประกาศน...

 12-08-2021
More info

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 12-08-2021
More info

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ...

 12-08-2021
More info

การจัดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีว...

 12-08-2021
More info

โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศ...

 11-08-2021
More info
1 2 3