กิจกรรมทั้งหมดโครงการแข่งขัน กีฬาเปตอง ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 29-11-2022
More info

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565...

 02-01-2023
More info

โครงการ ธรรมสวนะ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 23-08-2022
More info

โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศ...

 23-08-2022
More info

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...

 16-08-2022
More info

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565...

 08-08-2022
More info

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2...

 20-07-2022
More info

K-SAI NEWS เดือนพฤศจิกายน 2564...

 02-12-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกันยายน 2564...

 04-10-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนป...

 01-10-2021
More info

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 20-09-2021
More info

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนออนไล...

 20-09-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนสิงหาคม 2564...

 08-09-2021
More info

วท.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ) ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 06-09-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...

 02-09-2021
More info

โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปี ที่ 9 ...

 18-08-2021
More info

การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ...

 25-08-2021
More info

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักบริหารทั่วไป (ครู...

 12-08-2021
More info

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564...

 12-08-2021
More info

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอน...

 12-08-2021
More info

กิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

 12-08-2021
More info

ยินดีเเละยินดีต้อนรับ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข...

 12-08-2021
More info

แสดงความยินดี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร...

 12-08-2021
More info

โครงการพี่น้องเราร่วมใจพัฒนาทาสีและปรับปรุ่งอาคารอำนวยการ...

 12-08-2021
More info
1 2 3