ประชาสัมพันธ์


 •  22-11-2564   รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ด้านการอาชีวศึกษา
 •  10-11-2564   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 •  15-10-2564   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล
 •  25-08-2564   ตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา https://www.vec.go.th/
 •  25-08-2564   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล พร้อม
 •  14/7/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 •  9/7/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
 •  9/7/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2
 •  6/7/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
 •  4/7/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2
 •  17/6/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย. รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.
 •  2/6/64   ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ที่มอบตัวแล้วให้มารับเครื่องแบบ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 •  27/5/64   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง การรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๑และปวส.๑ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 •  21/5/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอี
 •  18/5/64   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิค ) เเละเพื่อเป็นการเตรียม
 •  4/3/64   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 •  25/2/64   ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  20/1/64   เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 •  23/12/63   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
 •  22/12/63   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
1 2