บันทึกกิจกรรม

โครงการแข่งขัน กีฬาเปตอง ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 29-11-2022
More info

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565...

 02-01-2023
More info

โครงการ ธรรมสวนะ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 23-08-2022
More info

โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศ...

 23-08-2022
More info

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...

 16-08-2022
More info

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้...

 16-08-2022
More info

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีกา...

 08-08-2022
More info

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 05-08-2022
More info

วีดีโอคลิป

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 • จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
 • กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
 • ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 • ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง
 • สังคมและเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 • ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ทำเนียบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 • SAR 63 วท.เกษตรวิสัย
 • SAR 64 วท.เกษตรวิสัย


News

slot gacor maxwin slot gacor malam ini slot pulsa slot gacor gampang menang slot gacor slot gacor hari ini slot gacor maxwin slot gacor hari ini slot gacor hari ini