ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

       ชื่อสถานที่                วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

       ชื่อภาษาอังกฤษ       Kasetwisai Technical College

       ที่ตั้งสถานศึกษา       เลขที่ 231 หมู่ที่ 3 ตำบล เมืองบัว อำเภอ เกษตรวิสัย 45150                       

       โทรศัพท์                  043-589119

       โทรสาร                    043-589119

       เว็บไซต์                    www.kaset.ac.th

       เนื้อที่ของสถานศึกษา    

       200 ไร่ - งาน

       มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 17 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 90 ห้อง ได้แก่

       1. อาคาร/ปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง

       2. อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง 10 ห้อง

       3. อาคารชั่วคราว จำนวน 3 หลัง 10 ห้อง

       4. แฟลตบ้านพัก จำนวน 2 หลัง12 ห้อง

       5. บ้านพักเดี่ยว จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง

       6. บ้านพักคู่ จำนวน 3 หลัง 6 ห้อง

       7. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง

       8. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง

       9. อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง - ห้อง

       10. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตม. จำนวน 1 หลัง 16 ห้อง