หนังสือเผยแพร่


  •  27-06-2565   การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ปีการศึกษา 2564
  •  18-03-2565   การประเมินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
  •  18-03-2565   ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
  •  16-03-2565   เผยแพร่งานวิจัย ความพึงพอใจผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา และ งานครูที่ปรึกษา
  •  21-01-2565   บทคัดย่อ วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1