กิจกรรมทั้งหมดการจัดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีว...

 12-08-2021
More info

โครงการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชา...

 11-08-2021
More info

อมรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบก...

 11-08-2021
More info

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๑,๕,๗...

 11-08-2021
More info

ศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤ...

 11-08-2021
More info

โครงการเข้าค่ายกลางวัน Day Cmap และประดับแถบ ๒ สี ลูกเสือวิสามัญ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปร...

 11-08-2021
More info

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธย...

 11-08-2021
More info

แข่งขันกีฬา-กรีฑา อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด...

 11-08-2021
More info

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...

 11-08-2021
More info

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference...

 09-08-2021
More info

ถ่ายภาพกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 09-08-2021
More info

นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพและลงนามความร่วมมือ บริษัททีเอ็มทีสตีล จำกัดมหาชน...

 08-08-2021
More info

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 08-08-2021
More info

ร่วมพิธีเปิดบุญคุณลาน ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562...

 07-08-2021
More info

แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

โครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓...

 07-08-2021
More info

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่รักการออมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนธนาคาร...

 07-08-2021
More info

โครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

การทดสอบ V-Net และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ...

 05-08-2021
More info
1 2 3