ถ่ายภาพกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


  09-08-2021
  000239

1