พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เเละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


  12-08-2021
  000152

1