อมรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ด้วยการจัดทำแผนฝึกอาชีพตลอดหลักสูตรโดยใช้ผัง DACUM


  11-08-2021
  000233

1