การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านการอาชีวศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2564


  25-08-2021
  000206

1