กิจกรรมทั้งหมดเข้าเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ...

 04-08-2021
More info

ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะ...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

 04-08-2021
More info

รับสมัค นักเรียน นักศึกษา 2563...

 04-08-2021
More info

ร่วมแสดงความยินดี...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห...

 04-08-2021
More info

ศูนย์บ่มเพาะ K-SAI Group ติดตั้งระบบเสียง...

 04-08-2021
More info

เริ่มต้นเช้าที่สดใสอณุหภูมิ 16 องศา...

 04-08-2021
More info

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชาย จำปาทิพย์...

 04-08-2021
More info

ร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื...

 04-08-2021
More info

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยวันแรก...

 04-08-2021
More info

กีฬา กรีฑา ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ปีการศึกษา 2562...

 04-08-2021
More info

ประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

 04-08-2021
More info

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ...

 04-08-2021
More info

การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช....

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน อวท.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด...

 04-08-2021
More info

ร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดป่าไพรสณห์...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...

 04-08-2021
More info

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก...

 04-08-2021
More info

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่...

 04-08-2021
More info

ร่วมโครงการจิตอาสา...

 04-08-2021
More info

ตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์...

 04-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6