การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับ ปวช.


  04-08-2021
  000249

1