กิจกรรมทั้งหมดแข่งขันกีฬา-กรีฑา อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด...

 11-08-2021
More info

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...

 11-08-2021
More info

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลด...

 11-08-2021
More info

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด...

 09-08-2021
More info

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference...

 09-08-2021
More info

มอบ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือและหน้ากากอนามัย...

 09-08-2021
More info

บริการชุมชนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอ...

 09-08-2021
More info

โครงการความร่วมมือการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น...

 09-08-2021
More info

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี...

 09-08-2021
More info

เปิดบ้านสานฝัน สร้างสรรค์การศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ...

 09-08-2021
More info

ถ่ายภาพกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 09-08-2021
More info

ประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ...

 09-08-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกรกฎาคม 2564...

 08-08-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนมิถุนายน 2564...

 08-08-2021
More info

นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพและลงนามความร่วมมือ บริษัททีเอ็มทีสตีล จำกัดมหาชน...

 08-08-2021
More info

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 08-08-2021
More info

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำในงานบุญคุณลาน...

 07-08-2021
More info

ร่วมพิธีเปิดบุญคุณลาน ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562...

 07-08-2021
More info

แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

โครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓...

 07-08-2021
More info

ข้าร่วมและบริการชุมชนในงานประกวด อสม. ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ...

 07-08-2021
More info

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่รักการออมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนธนาคาร...

 07-08-2021
More info

ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์นทำ OPB HOUSE วิทยาลัยเกษตรแ...

 07-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6