กิจกรรมทั้งหมดโครงการเข้าค่ายกลางวัน Day Cmap และประดับแถบ ๒ สี ลูกเสือวิสามัญ...

 11-08-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...

 11-08-2021
More info

โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานปร...

 11-08-2021
More info

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย...

 11-08-2021
More info

เข้ารับเกียรติบัตรการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันcovid-19...

 11-08-2021
More info

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธย...

 11-08-2021
More info

แข่งขันกีฬา-กรีฑา อาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด...

 11-08-2021
More info

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง...

 11-08-2021
More info

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลด...

 11-08-2021
More info

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด...

 09-08-2021
More info

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference...

 09-08-2021
More info

มอบ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือและหน้ากากอนามัย...

 09-08-2021
More info

บริการชุมชนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอ...

 09-08-2021
More info

โครงการความร่วมมือการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น...

 09-08-2021
More info

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี...

 09-08-2021
More info

เปิดบ้านสานฝัน สร้างสรรค์การศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ...

 09-08-2021
More info

ถ่ายภาพกับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 09-08-2021
More info

ประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ...

 09-08-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกรกฎาคม 2564...

 08-08-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนมิถุนายน 2564...

 08-08-2021
More info

นิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพและลงนามความร่วมมือ บริษัททีเอ็มทีสตีล จำกัดมหาชน...

 08-08-2021
More info

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 08-08-2021
More info

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำในงานบุญคุณลาน...

 07-08-2021
More info

ร่วมพิธีเปิดบุญคุณลาน ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6