กิจกรรมทั้งหมดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562...

 07-08-2021
More info

แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

โครงการวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓...

 07-08-2021
More info

ข้าร่วมและบริการชุมชนในงานประกวด อสม. ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ...

 07-08-2021
More info

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่รักการออมและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนธนาคาร...

 07-08-2021
More info

ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์นทำ OPB HOUSE วิทยาลัยเกษตรแ...

 07-08-2021
More info

โครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...

 07-08-2021
More info

การทดสอบ V-Net และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ...

 05-08-2021
More info

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖๔...

 05-08-2021
More info

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖...

 05-08-2021
More info

บริการจัดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง...

 05-08-2021
More info

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

 05-08-2021
More info

ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

 05-08-2021
More info

ศูนย์บริการชุมชนโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่...

 05-08-2021
More info

วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563...

 05-08-2021
More info

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กับ ศูนย์อาชีวศึกษา ต...

 05-08-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ...

 05-08-2021
More info

รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...

 05-08-2021
More info

อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน...

 05-08-2021
More info

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563...

 04-08-2021
More info

โครงการวันคริสต์มาส...

 04-08-2021
More info

ประชุมประจำเดือนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...

 04-08-2021
More info

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการดำเนินโครงการ DLTV R service อศจ.ร้อยเอ็ด...

 04-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6