โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยทำการจัดฝึกอบรม


  11-08-2021
  000276

1