ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล พร้อมโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์


  25-08-2564
  000139