ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระยะที่ 2


  9/7/64
  000133