ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)


  4/7/64
  000146