ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง การรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.๑และปวส.๑ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


  27/5/64
  000067