Fix It Center จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ศูนย์พักคอยเหล่าหลวง บ้านคุยผง และโรงพยาบาลสนาม


  25-08-2021
  000350

1