Fix it จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย และศูนย์พักคอยเหล่าหลวง บ้านคุยผง


  12-08-2021
  000324

1