บันทึกกิจกรรม

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีกา...

 08-08-2022
More info

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 05-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565...

 01-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565...

 01-08-2022
More info

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

 26-07-2022
More info

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและส่งเสริมศักยภาพการเป็น...

 20-07-2022
More info

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนเมษายน 2565...

 27-06-2022
More info

วีดีโอคลิป

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 • จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
 • กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
 • ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 • ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง
 • สังคมและเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 • ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ทำเนียบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 • SAR 63 วท.เกษตรวิสัย
 • SAR 64 วท.เกษตรวิสัย


News