บันทึกกิจกรรม

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้...

 20-09-2021
More info

เก็บพื้นที่ศูนย์พักคอยและขนย้ายเต็นท์จากศูนย์พักค...

 20-09-2021
More info

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธ...

 20-09-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนสิงหาคม 2564...

 08-09-2021
More info

วท.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ...

 06-09-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...

 02-09-2021
More info

โครงการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Ce...

 25-08-2021
More info

โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปี ที่ 9...

 18-08-2021
More info

วีดีโอคลิป

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 • จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
 • กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
 • ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 • ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง
 • สังคมและเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 • ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ทำเนียบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย


News