บันทึกกิจกรรม

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564...

 13-01-2022
More info

K-SAI NEWS เดือนพฤศจิกายน 2564...

 02-12-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนตุลาคม 2564...

 04-11-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกันยายน 2564...

 04-10-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำคว...

 01-10-2021
More info

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้...

 20-09-2021
More info

เก็บพื้นที่ศูนย์พักคอยและขนย้ายเต็นท์จากศูนย์พักค...

 20-09-2021
More info

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธ...

 20-09-2021
More info

วีดีโอคลิป

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 • จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
 • กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
 • ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 • ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง
 • สังคมและเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 • ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ทำเนียบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 • SAR 63 วท.เกษตรวิสัย


News