บันทึกกิจกรรม

โครงการแข่งขัน กีฬาเปตอง ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 12-09-2022
More info

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565...

 12-09-2022
More info

โครงการ ธรรมสวนะ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 23-08-2022
More info

โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศ...

 23-08-2022
More info

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...

 16-08-2022
More info

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้...

 16-08-2022
More info

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีกา...

 08-08-2022
More info

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 05-08-2022
More info

วีดีโอคลิป

รอบรั้ววิทยาลัยฯ

 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 • จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
 • กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา
 • ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
 • ข้อมูลอาคารสถาที่สิ่งก่อสร้าง
 • สังคมและเศรษฐกิจ
 • ข้อมูลสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
 • ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 • ทำเนียบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 • SAR 63 วท.เกษตรวิสัย
 • SAR 64 วท.เกษตรวิสัย


News